Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında