Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Gentilissimo,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Thưa ông/bà,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Alla cortese attenzione di ...,
Thưa các ông bà,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Về việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka birisi için yazıldığında
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, son derece direkt
Le saremmo grati se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Kính thư,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Cordiali saluti
Kính thư,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Cordialmente,
Trân trọng,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saluti
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saluti
Thân ái,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında