Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında