Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Kính thư,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Kính thư,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Trân trọng,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Thân ái,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında