Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Altestime,
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında