Korece | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
관계자분들께 드립니다.
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 김철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최수정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김미나님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 신수경님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
반가운 김미경님,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
반가운 철호씨,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
....에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
....에 대해 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
....을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
....을 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
...을 추천해주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
신속히 ...을 하십시오.
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
더 많은 정보를 원하시면...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
당신의 노고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
... 드림,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
... 드림,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
... 올림,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
... 가,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında