Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında