Danca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
I fortsættelse af...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
I henhold til...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Med venlig hilsen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Med venlig hilsen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Med respekt,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında