Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
此致
Kính thư,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Kính thư,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Trân trọng,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Thân ái,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında