İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
此致
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında