Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
此致
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında