Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Resmi, oldukça kibar
Encontra-se anexa a fatura nº.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Resmi, kibar
A fatura pro forma será enviada por fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Resmi, direkt
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Płatne przy odbiorze.
Resmi, direkt
O valor total a pagar é...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Resmi, direkt
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Resmi, oldukça kibar
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Resmi, kibar
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Resmi, kibar
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Resmi, kibar
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Resmi, direkt
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Resmi, direkt
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Resmi, oldukça direkt
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Resmi, oldukça direkt
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Resmi, kibar