Rusça | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
Ввиду...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
В отношении...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
С уважением...
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında