İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Thưa ông,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Gửi ông A,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
File được đính kèm trong email này có định dạng...
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Kính thư,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Kính thư,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Trân trọng,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Thân ái,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Thân ái,
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında