Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Resmi rica, çekingen
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Resmi rica, çekingen
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Resmi rica, çekingen
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Resmi rica, oldukça direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Resmi, kibar
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Resmi, kibar
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Resmi, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında