Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

친애하는 사장님께,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
친애하는 관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
친애하는 여러분께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
친애하는 최철수님,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 김민정님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김선영님,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 최유라님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 홍두깨씨,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
친애하는 미영씨,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...에 관하여 말씀드리자면,
Σχετικά με...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해서 언급하자면,
Αναφορικά με,...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
...를 대신하여 글을 드립니다.
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Resmi, başka biri için yazarken
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Θα ήταν δυνατόν...
Resmi rica, çekingen
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Resmi rica, çekingen
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Resmi rica, çekingen
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Resmi rica, oldukça kibar
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Resmi rica, oldukça kibar
...를 보내주시겠습니까?
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Resmi rica, kibar
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Resmi rica, kibar
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Resmi rica, kibar
...를 추천해 주시겠습니까?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Resmi rica, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Resmi rica, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Σας ζητείται επειγόντως να...
Resmi rica, oldukça direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Resmi rica, kibar, şirket adına
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Resmi sorgulama, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Η πρόθεσή μας είναι να...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Resmi, kibar
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Resmi, oldukça kibar
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Resmi, oldukça kibar
미리 감사의 말씀 드리며...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, oldukça kibar
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, kibar
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Resmi, kibar
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Resmi, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Resmi, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Resmi, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Resmi, oldukça direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Daha az resmi, kibar
... (자신의 이름) 드림,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (자신의 이름) 드림,
Μετά τιμής,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
... (자신의 이름) 드림,
Με εκτίμηση,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
.... 보냄,
χαιρετισμούς,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
.... 보냄,
θερμούς χαιρετισμούς
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında