Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
친애하는 미영씨,
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında