Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında