Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında