Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında