İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında