Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Altestime,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında