Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
此致
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında