Tayca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
เรียน ท่านผู้ชาย
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
เรียน ท่านผู้หญิง
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
ถึงท่านทั้งหลาย
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
เราเขียนติดต่อกับ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
เนื่องมาจาก...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
เขียนอ้างอิงถึง...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
คุณจะช่วยกรุณา...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
เราสนใจที่จะรับ...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
คุณช่วยแนะนำ...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Daha az resmi, kibar
此致
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
ด้วยความจริงใจ
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında