İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
此致
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında