Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
예,
Örnek verirken kullanılır
especialmente
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp.
Raporun birçok yönü
prefácio
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir