Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
prefácio
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir