Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Мы начали доклад с того, что...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Последующее обсуждение было попыткой...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Εν περιλήψει,...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Εν ολίγοις,...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Εν συντομία,...
В целом...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Σε γενικές γραμμές,...
В общем...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Таким образом мы видим, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Все это указывает на то, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Συνοπτικά...
В балансе...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken