İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We opened this paper by noting…
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
The foregoing discussion has attempted to…
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
The hypotheses were tested with data covering…
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Εν περιλήψει,...
To sum up…
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Εν ολίγοις,...
In summary, …
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Εν συντομία,...
All in all…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Σε γενικές γραμμές,...
By and large…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
…leads us to the conclusion that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
The arguments given above prove that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
We can see then, that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
All of this points to the fact that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Understanding...can help reveal…
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Συνοπτικά...
On balance…
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken