Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Συνοπτικά...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken