Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Мы начали доклад с того, что...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Последующее обсуждение было попыткой...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Гипотезы были проверены на практике путем...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Подводя итог...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Подводя итог...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
В целом...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
В общем...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... позволяет нам сделать вывод, что...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Таким образом мы видим, что...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Все это указывает на то, что...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
В балансе...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken