İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Podsumowując, ...
To sum up…
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
W sumie...
All in all…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Ogólnie...
By and large…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken