Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
요약하면, ...
สรุปทั้งหมด...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
요약하면, ...
โดยสรุป...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
대체로, ...
ทั้งหมด...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
대체로, ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
모든 것을 고려하여, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken