İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
요약하면, ...
En resumen,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
요약하면, ...
En síntesis,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
대체로, ...
En definitiva,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
대체로, ...
En términos generales,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... nos lleva a la conclusión de que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Podemos evidenciar que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Todo esto apunta a...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
모든 것을 고려하여, ...
En resumen...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken