Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
요약하면, ...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
요약하면, ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
대체로, ...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
대체로, ...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
모든 것을 고려하여, ...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken