Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Riassumendo...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Concludendo...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Complessivamente...
Về tổng thể...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
In generale...
Nhìn chung...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
.... ci porta a concludere che...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Siamo dunque portati a credere che...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... có thể giúp chứng tỏ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tirando le somme...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken