Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Till slut...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
På det hela taget ...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken