Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

En la introducción de este trabajo mencionamos...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
La discusión anterior ha tenido la intención de...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
En resumen,...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En síntesis,...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
En definitiva,...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
En términos generales,...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nos lleva a la conclusión de que...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Los argumentos antes mencionados prueban que...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Podemos evidenciar que...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Todo esto apunta a...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En resumen...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken