Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
Về tổng thể...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
Nhìn chung...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
... có thể giúp chứng tỏ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Nhìn nhận một cách khách quan...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken