Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Samengevat ...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Samenvattend ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Al met al ...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Over het geheel ...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken