Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Podsumowując, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
W podsumowaniu, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
W sumie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
Ogólnie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
...prowadzi do wniosku, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Widzimy więc, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken