Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken