Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken