Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Về tổng thể...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
Nhìn chung...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
... có thể giúp chứng tỏ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken