İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken