İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken