Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Al met al ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Over het geheel ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken