İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
It can be seen from… that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Từ..., ta có thể thấy rằng...
As can be seen from…, …
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Các dữ liệu cho thấy...
The data would seem to suggest that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Các số liệu chỉ ra rằng...
The figures reveal that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
From the figures it is apparent that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Đáng chú ý là...
Several noteworthy results were…
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
The results of the present study demonstrate that…
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... tỉ lệ thuận với...
...was positively correlated with…
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Như dự đoán,...
As predicted, …
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
This finding is consistent with X's contention that…
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
This finding reinforces X's assertion that…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Số liệu chỉ ra rằng...
The statistics show that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Theo như số liệu cho thấy,...
According to the statistics…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
When one looks at the statistics, one can see that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statistically speaking…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır