Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

...'den görülebileceği üzere ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Sayılar gösteriyor ki ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... хорошо сочеталось с ...
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Tahmin edildiği üzere ...
Как мы и предполагали...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

İstatistikler gösteriyor ki ...
Статистика показывает, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere göre ...
Согласно статистике...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Статистиически...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır