İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

...'den görülebileceği üzere ...
It can be seen from… that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
As can be seen from…, …
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
The data would seem to suggest that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Sayılar gösteriyor ki ...
The figures reveal that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
From the figures it is apparent that…
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Several noteworthy results were…
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
The results of the present study demonstrate that…
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...was positively correlated with…
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Tahmin edildiği üzere ...
As predicted, …
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
This finding is consistent with X's contention that…
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
This finding reinforces X's assertion that…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

İstatistikler gösteriyor ki ...
The statistics show that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere göre ...
According to the statistics…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistically speaking…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır